Quality Assurance


Quality Assurance (QA) is a term that is commonly used but rarely implemented in a way that gives practical benefits for stakeholders. At Thinh An Plastics, we have obtained ISO 9001 certification and we are implementing an Absolute Quality Assurance System to ensure that no product is shipped unless it is free from any fault.

Upon receiving production order, our QA Department issues Standards and Requirements Checklists to be imposed on each process the product will be going through (extrusion, printing, shouldering, etc) along with a Product Specification and Acceptable Quality Limit (AQL) for the finishing checking. Professionals on each station makes sure all products coming out meet these standards, double-checked by a specialist or group leader for each process. A team of in-line QA staffs does a rotational check on each station every 2 hours to make sure only qualified product go to the next process. At the end of the production line, a large number of QA personnels eye-check every single product and sort out the defective ones before packing. After finishing packing, our QA manager does a 10% random check, if one single product is found defective, the entire load is unpacked to go back to the sorting process. We have a policy that if over 10% of the products are found defective by the sorting process, we destroy the batch and re-make the entire order. Though it has never happened to us.

Thịnh An đã đạt chứng nhận ISO 9001, chúng tôi đảm bảo rằng không có bất kỳ sản phẩm nào chưa đạt chất lượng được giao đến khách hàng.
Sau khi nhận được đơn hàng sản xuất, bộ phận QA ban hành Bộ kiểm tra Tiêu chuẩn. Yêu cầu về chất lượng cho mỗi công đoạn của sản phẩm được áp dụng trong quá trình kiểm tra thành phẩm. Những chuyên viên ở mỗi công đoạn đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm được sản xuất sẽ đáp ứng những tiêu chuẩn trên mỗi 2 giờ một lần nhằm đảm bảo chỉ có những sản phẩm đạt chất lượng mới có đủ điều kiện để tiếp tục đưa qua chuyền sản xuất tiếp theo.Vào cuối dây chuyền sản xuất, nhân viên của bộ phận QA sẽ kiểm tra lại tất cả các sản phẩm và phân loại ra những sản phẩm còn khiếm khuyết trước khi đóng gói. Sau khi kết thúc đóng gói, QA sẽ kiểm tra ngẫu nhiên trên tỷ lệ 10%, nếu có một sản phẩm  gặp phải khiếm khuyết thì sẽ chuyển toàn bộ số lượng còn lại về cho khâu kiểm tra sản phẩm.

TOP