Sealing

We are equipped with end-sealing machine for customers who prefer filling from the nozzle end. Customized sealing crimps are available with no extra cost . For customers who order open-end tubes, we seal the open nozzles with safety foil seals and assemble closures before packing. 
Should you need help with filling, please contact one of our salespersons for assistance.

Máy kẹp đáy được trang bị khi khách hàng có nhu cầu chiết  rót sản phẩm từ miệng tuýp. Khách hàng có thể yêu cầu kẹp đáy cho sản phẩm và sẽ không phải trả thêm chi phí nào khác. Đối với những sản phẩm không kẹp đáy, chúng tôi sẽ sử dụng màng niêm bảo vệ (garanti)ở miệng tuýp trước khi cho đóng gói sản phẩm.
Nếu bạn cần thông tin về vấn đề chiết rót sản phẩm vào bao bì, xin vui lòng liên lạc với bất kỳ nhân viên bán hàng của chúng tôi để được hỗ trợ. 
 
TOP