Bridgestone Việt Nam

Bridgestone Việt Nam

Miêu tả

Phân tích yêu cầu, các module cần thiết.<br /> Nghiên cứu giải pháp dùng lại cơ sở dữ liệu cũ.<br /> Công nghệ: PHP framework codeigniter, jquery, html.<br /> <br />  

Chi tiết
Ngày 24 March 2016

  Truy cập web